Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN Công nghệ sinh hoc - Phòng nuôi cấy

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vi khuẩn
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Tủ cấy vô trùng, máy đém khuẩn lạc, bộ thu hồi phân đoạn, hệ thống trao đổi ion
Thiết bị cần: