Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Trung tâm TVGS và KĐXD - PTN Las - XD 24

Địa chỉ: 82 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vật liệu xây dựng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy xén, máy kéo thép, máy siêu âm
Thiết bị cần: