Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN thủy lợi và thủy điện

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nước, thủy điện, thủy lợi
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Thiết bịTurbine HM365, hệ thống nghiên cứu thủy lực TM 145, Thiết bị TN thấm HM169
Thiết bị cần: