Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN cơ học tính toán

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nghiên cứu và tính toán
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:  
Thiết bị cần: