Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN Công nghệ môi trường

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nước thải, rác thải, dầu mỡ động thực vật
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Trung luyện, tủ sấy chân không
Thiết bị cần: