Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - Công nghệ hóa học

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nước thải, thực phẩm, vật liệu, hóa chất
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:  
Thiết bị cần: