Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Cao Đẳng Công Nghệ - PTN công nghệ sinh học

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Thực phẩm, vi sinh vật, tảo, nấm linh chi đỏ
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Trích ly, tủ chân không, kính hiển vi
Thiết bị cần: