Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN động cơ và ô tô

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Đo dạc, đánh giá các thông số động lực học động cơ đốt trong ô tô, sữa chữa ô tô các loại
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Hệ thống thiết bị thí nghiệm CD48, HTTB TN APA204108
Thiết bị cần: