Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN thủy khí và máy thủy khí

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Vỏ tàu, máy tàu, truyền động thủy lực
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Các máy thủy lực và mô hình học,các thiết bị phân tích và chuẩn đoán
Thiết bị cần: