Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường - PTN phân tích công nghệ

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Khí, rắn, lỏng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Mô hình kỵ khí MP43, mô hình hiếu khí MP45
Thiết bị cần: