Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng năng lượng mới

Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Các loại năng lượng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Pin năng lượng, máy phát điện
Thiết bị cần: