Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN nhà máy điện

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Nhiệt điện
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   hệ thống máy nhiệt điện mini
Thiết bị cần: