Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN thủy lực khoa thủy lợi và thủy điện

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích:
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Turbine, HM365, hệ thống nghiên cứu thủy lục HM 145, theiét bị thí nghiệm thấm, thiết bị thí nghiệm kênh, thiết bị thí nghiệm thủy lực
Thiết bị cần: