Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN hệ thống nhúng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Các hệ thống nhúng trong viễn thông
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy tính, máy đo, mạch điện tử, base unit của Lab volt
Thiết bị cần: