Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTH máy tính

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Các phần mềm
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy tính, Board mạch
Thiết bị cần: