Hệ Thống Quản Lý Dữ Liệu Năng Lực Phòng Thí Nghiệm

Thành Phố Đà Nẵng

Đại học bách khoa - PTN của Khoa môi trường

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mẫu phân tích: Khí, rắn, lỏng
Mẫu thử:
Thiết bị hiện tại:   Máy quang phổ OV, các thiết bị lấy mẫu nước đất, thiết bị đo DO PH, Thiết bị đo vi khí hậu đa năng
Thiết bị cần: